Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja in Politika varstva osebnih podatkov


 1. Splošno

1.1. Ti splošni prodajni pogoji določajo izključno podlago za vse naše ponudbe in vsako prodajo oz. dobavo blaga ali storitev podjetja AGM Starešinič, d.o.o.

1.2. Drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili pisno potrjeni s strani podjetja AGM Starešinič, d.o.o.

1.3. Drugačni prodajni pogoji, ki jih kupec navede na svojem naročilu, veljajo le v primeru, ko jih AGM Starešinič d.o.o. pisno potrdi.

1.4. Za pisno potrditev se šteje potrditev po pošti, elektronski pošti in faksu.

1.5. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev podjetja AGM Starešinič, d.o.o. ne vpliva na veljavnost ostalih določil teh pogojev.

1.6. Ti Splošni prodajni pogoji veljajo do preklica ali spremembe, ki bo objavljena na spletni strani prodajalca. 1. Ponudbe in naročila

2.1. Ponudba podjetja AGM Starešinič, d.o.o. je veljavna v roku, navedenem na vsaki posamezni ponudbi. Rok začne teči z dnem oddaje ponudbe.

2.2. Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Rok izpolnitve obveznosti začne teči od izpolnitve obveznosti s strani kupca po ponudbi oziroma s plačilom po predračunu. 2.3. Ponudba in vse priloge so poslovna skrivnost in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam. 1. Cene in plačilni pogoji

3.1. Zapisane cene so neto cene. Če ni drugače določeno veljajo vse cene brez zavarovanja in drugih dodatnih stroškov, dobavljeno na lokaciji podjetja AGM Starešinič, d.o.o., ne natovorjeno. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno in se obračuna ločeno. Stroški pošiljanja oziroma prevozov niso vključeni v ceno in se obračunajo ločeno.

3.2. Rok plačila je določen v vsaki posamezni ponudbi posebej. V primeru da le-ta v ponudbi ni posebej določen, je naknadno določen v pogodbi.

3.3. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti. 1. Dobavni rok

4.1. Dobavni rok začne teči v primeru, da je po ponudbi določena obveznost plačila po predračunu, s plačilom le-tega, sicer pa z dnem, ko AGM Starešinič, d.o.o. prejme sprejem ponudbe. V primeru, da se tehnične dobavne podrobnosti ali finančni pogoji po navedenem dodatno spremenijo ali uskladijo, pa začne rok teči s potrditvijo sprememb oziroma podrobnosti iz strani obeh strank.

4.2. Za dobavni rok oziroma za datum dobave štejemo dan, ko je blago dostavljeno kupcu ali dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem.

4.3. Pridržujemo si pravico delnih dobav.

4.4. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila ( količina, tehnična specifikacija blaga ipd.) in v primeru višje sile ter zamude s strani dobavitelja AGM Starešinič, d.o.o. in objektivnih vzrokov, na katere prodajalec nima vpliva.

4.5. Če podjetje AGM Starešinič, d.o.o. iz objektivnih vzrokov (npr. spreminjanje tipa stroja, spremembe tovarniške proizvodnje, spremembe proizvodnega programa, itd.) ne more dobaviti določenega stroja oziroma opreme, se kupnina vrne brez obresti. V primeru, da se s kupcem dogovorita o spremembi pogodbe oziroma naročila, se predmetno plačilo šteje kot predplačilo po tej novi pogodbi.

4.6. V primeru, če kupec ne prevzame skladno s pogodbo pripravljenega blaga v dogovorjenemu trenutku skladno s pogodbo ali naročilom, je podjetje AGM Starešinič, d.o.o. upravičeno, zahtevati izpolnitev pogodbe ali naročila s strani kupca. 1. Lastninski pridržek

5.1. Nad dobavljenim blagom si pridržujemo lastninsko pravico do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

5.2. Kupec pred iztekom plačilnega roka nima pravice prodati blaga naprej tretji osebi, ga obremeniti ali oddati brez soglasja v uporabo tretji osebi.

5.3. Vsa tveganja, ne glede na lastninski pridržek, od prevzema stroja/dostave dalje, nosi kupec.

5.4. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito naše lastnine oziroma lastninske pravice nad našim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

5.5. Prodajalec ima, za čas do popolnega poplačila s strani kupca pravico zavarovati blago proti kraji, požaru, poškodbam, vodi in drugim tveganjem na račun kupca. Razen v primeru, ko kupec dokaže prodajalcu da je kupec sklenil zavarovanje ter vinkuliral zavarovalno polico v korist prodajalca za poplačilo kupnine za nakup stroja.

5.6. Prodajalec si v primeru, da kupec prevzame opremo v posest pred poplačilom celotne kupnine pridrži pravico, da vidno označi predmet prodaje kot svojo last (z napisi, nalepkami), pri čemer se kupec zaveže, da takšnih označb ne bo odstranil do poplačila celotne kupnine. 1. Garancija

6.1. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga.

6.2. Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 6 mesecev od prevzema blaga.

6.3. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga.

6.4. Kupec mora v primeru naše zahteve takoj vrniti ali prenehati uporabljati reklamirano blago zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. O prekinitvi ali omejitvi uporabe se lahko kupec in podjetje AGM Starešinič, d.o.o. dogovorita tudi drugače. Če kupec ne upošteva navodil dobavitelja izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.

6.5. Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom ali v nasprotju s karakteristikami in priporočili proizvajalca.

6.6. Vsi zahtevki za uveljavljanje garancije morajo biti pisni z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo blaga. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme preveriti naš strokovnjak na mestu okvare.

6.7. V nobenem primeru podjetje AGM Starešinič, d.o.o. ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene odškodninske odgovornosti za morebitno škodo izpada dohodka. 1. Intelektualna lastnina

7.1 Načrti, skice in drugi tehnični dokumenti, prav tako kot katalogi z vzorci, prospekti, slike, spletne informacije in podobni dokumenti, ostajajo intelektualna lastnina podjetja AGM Starešinič, d.o.o. oziroma njegovih dobaviteljev in so zaščiteni z zakonskimi predpisi glede razmnoževanja, ponarejanja in uporabe v konkurenčne namene. Kupec uporablja rešitve podjetja AGM Starešinič, d.o.o. izključno za vnaprej dogovorjen namen. Uporaba rešitev, ki presegajo okvir dogovorov, morajo biti pisno dogovorjene. Koncepti, strategije in sistemi, ki jih razvilo podjetje AGM Starešinič, d.o.o. so izdelani izključno samo za uporabo ene pravne osebe. Uporaba rešitev podjetje AGM Starešinič, d.o.o. s strani pridruženih in povezanih podjetij mora biti posebej dogovorjena s pogodbo. 1. Reševanje sporov

8.1. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.

8.2. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Metliki.
POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV


 1. Uvodno

V podjetju AGM Starešinič, d.o.o (v nadaljevanju: “ AGM Starešinič, d.o.o” ali “upravljavec”) se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki svojih strank, potencialnih strank, obiskovalcev spletnega mesta ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke (v nadaljevanju: “uporabniki”), zato sprejemamo to Politiko varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: “Politika), s katero svoje uporabnike na pregleden, razumljiv in preprost način seznanjamo z nameni, pravno podlago obdelave njihovih osebnih podatkov in pravicami v zvezi z obdelavo, kot so jim te zagotovljene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”).

Izrazi, kot so »upravljavec«, »obdelava«, »omejitev obdelave«, »obdelovalec«, »oblikovanje profilov«, »psevdomizacija«, »tretja oseba« in »podjetje«, uporabljeni v tej Politiki, imajo pomen, kot ga določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

Politika skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ureja naslednja področja:

 • kontaktne informacije upravljavca in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • namene in pravne podlage za obdelavo različnih vrst osebnih podatkov uporabnikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov uporabnikov,
 • uporabnike osebnih podatkov, pogodbeno obdelavo in posredovanje podatkov v tretje države,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • skrb za varnost osebnih podatkov,
 • pravice uporabnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • postopek uveljavljanja uporabnikovih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.


 1. Podatki o upravljavcu in osebi, pooblaščeni za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je podjetje AGM Starešinič, d.o.o. V podjetju AGM Starešinič, d.o.o je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@staresinic.si. 1. Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto. Upravljavec skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju Politike, zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovne podatke o uporabniku (ime in priimek, naziv, delovno mesto in drugi podatki o delodajalcu),
 • kontaktne podatke in podatke o uporabnikovi komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov (e-mail), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-mail komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev),
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatki o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca,
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev s strani uporabnika,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje uporabnikovih osebnih podatkov, razen kadar mu ta to omogoči oz. v to privoli, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ob srečanjih na sejmih ali drugih strokovnih dogodkih, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, je obdelava potrebna za izvrševanje pogodbenih obveznosti ali kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (v nadaljevanju: “zakonit interes”). 1. Podlage za obdelavo in nameni obdelave

AGM Starešinič, d.o.o bo obdeloval vaše osebne podatke za enega izmed v nadaljevanju navedenih namenov na podlagi naslednjih pravnih podlag:

 • vaše soglasje oziroma privolitev,
 • izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca,
 • na podlagi zakonitega interesa,
 • izpolnjevanje pogodbene obveznosti.

Vaše osebne podatke bo  obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. AGM Starešinič, d.o.o od uporabnika zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.


Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti

V določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev upravljavčevih pogodbenih obveznosti. V primeru, da mu uporabnik potrebnih podatkov ne zagotovi, upravljavec z uporabnikom ne more skleniti pogodbe oziroma izvesti storitev.

Upravljavec bo obdeloval vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbenih obveznosti za naslednje namene:

 • pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja,
 • izvajanje aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju,
 • komunikacija z izvajalci in drugimi kontaktnimi osebami stranke za namen izvajanja aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju,
 • prijava uporabnika na dogodek, ki ga organizira AGM Starešinič, d.o.o oziroma kateri od upravljavčevih partnerjev.


Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti AGM Starešinič, d.o.o

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.


Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva AGM Starešinič, d.o.o

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V določenih primerih bo lahko AGM Starešinič, d.o.o za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, zbranih na podlagi ene izmed zgoraj navedenih pravnih podlag (privolitve, pogodba), sprejel določene varovalke za varstvo vaših osebnih podatkov, kot so psevdomizacija, kriptiranje, obdelava v agregirani obliki ali/in brisanje določenih vrst osebnih podatkov.

AGM Starešinič, d.o.o bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdeloval za naslednje namene:

 • Preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Tako lahko upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje vaše osebne podatke za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.
 • Neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov, na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov. Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu s poglavjem Pravica do ugovora te Politike. 1. Uporabniki osebnih podatkov, pogodbena obdelava in posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Do vaših osebnih podatkov smejo dostopati zgolj zaposleni v podjetju AGM Starešinič, d.o.o in obdelovalci osebnih podatkov, ki so za to neposredno pooblaščeni.

AGM Starešinič, d.o.o vaših osebnih podatkov ne bo nikoli posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

Z uporabo AGM Starešinič, d.o.o spletnih mest in drugih storitev soglašate, da lahko AGM Starešinič, d.o.o posamezna opravila v zvezi z vašimi osebnimi podatki zaupa spodaj naštetim obdelovalcem. Navedeni obdelovalci lahko vaše osebne podatke obdelujejo izključno v imenu in v skladu s pisnimi navodili AGM Starešinič, d.o.o v mejah pooblastila, kot izhaja iz pogodbe med AGM Starešinič, d.o.o in obdelovalcem, in skladno z nameni, ki so opredeljeni v Politiki. Obdelovalci vaših osebnih podatkov ne smejo v nobenem primeru uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov. 1. Čas hrambe osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje dlje, kot je treba za doseganje namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Osebne podatke, ki jih AGM Starešinič, d.o.o obdeluje zaradi izvedbe pogodbe, hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 20 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani AGM Starešinič, d.o.o podatke še 25 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 25 let od dneva mirne rešitve spora.

Osebne podatke, ki jih AGM Starešinič, d.o.o obdeluje na podlagi zakona, hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve ali zakonitega interesa, hrani AGM Starešinič, d.o.o trajno, do preklica vaše privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave. AGM Starešinič, d.o.o take podatke izbriše pred preklicem le v primeru, da je namen obdelave osebnih podatkov že dosežen ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe bo AGM Starešinič, d.o.o vaše osebne podatke učinkovito in trajno zbrisal ali anonimiziral, tako da jih ne bo več mogoče povezati z vami. 1. Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov vam AGM Starešinič, d.o.o zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju:

 • pravico dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora.


Pravica dostopa do podatkov

Od AGM Starešinič, d.o.o imate pravico dobiti potrditev, ali AGM Starešinič, d.o.o obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

 • nameni obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,

Na podlagi vaše zahteve vam bo AGM Starešinič, d.o.o  zagotovil brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo.


Pravica do popravka

Od AGM Starešinič, d.o.o imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.


Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Od AGM Starešinič, d.o.o imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, AGM Starešinič, d.o.o pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • kadar osebni podatki niso več̌ potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.


Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da AGM Starešinič, d.o.o omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
 • kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • kadar AGM Starešinič, d.o.o osebnih podatkov ne potrebuje več̌ za namene obdelave, temveč̌ jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.


Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval AGM Starešinič, d.o.o, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas AGM Starešinič, d.o.o, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.


Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva AGM Starešinič, d.o.o ali tretja oseba. AGM Starešinič, d.o.o bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve. 1. Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko uveljavljate preko e-naslova info@staresinic.si ali po pošti na naslov AGM Starešinič, d.o.o, Hrast pri Vinici 26, 8344 Vinica.

Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste zahtevali drugače.

Upravljalec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati. Upravljalec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. AGM Starešinič, d.o.o lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ̌ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če AGM Starešinič, d.o.o podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko AGM Starešinič, d.o.o:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa,
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.


 1. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov info@staresinic.si ali po pošti na naslov AGM Starešinič, d.o.o, Hrast pri Vinici 26, 8344 Vinica.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. 1. Veljavnost Politike

Politika velja od 17. 2. 2021 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni.


AGM Starešinič, avto prevozi, gradbeništvo in mehanizacija, d.o.o.

Hrast pri Vinici 26

8344 Vinica

Datum: 17. 02. 2021